top of page

 

Bestuur en organisatie

De Statutaire naam van AanZet is: Stichting AanZet Zorg & Begeleiding. De Raad van Bestuur van AanZet is eindverantwoordelijk voor het resultaat en belast met het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk zijn voor het behalen van de doelen van de organisatie, de strategie, het beleid en de resultaten daarvan. Daarnaast is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie en de financiering. De raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

 

De raad van toezicht van AanZet is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken. De raad van toezicht heeft ook een adviserende en ondersteunende rol. De raad van toezicht van AanZet is een orgaan op afstand, maar neemt wel gedegen kennis van wat er binnen AanZet speelt.

Governancecode Zorg

 

AanZet onderschrijft de aanbevelingen over goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording vanuit de Governancecode Zorg 2017. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben uitvoering gegeven aan de Governancecode Zorg 2017 in de statuten en reglementen. Conform de statuten draagt de Raad van Bestuur de eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten van de zorg- en dienstverlening.  

Zoeken

bottom of page